Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening
www.brfgarnisonen.se © 2016

 

 

Stadgar för Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening.


Organisationsnummer 793200-1683

OM FÖRENINGEN
1 §  Namn, ändamål och säte
2 §  Medlemskap och överlåtelse
3 §  Medlemskapsprövning - juridisk person
4 §  Medlemskapsprövning - fysisk person
5 §  Bosättningskrav
6 §  Andelsägande
7 §  Insats, årsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och upplåtelseavgift
8 §  Årsavgiftens beräkning
9 §  Överlåtelse- och pantsättningsavgift
9a § Avgift för andrahandsupplåtelse
10 § Övriga avgifter
11 § Dröjsmål med betalning


FÖRENINGSSTÄMMA
12 § Föreningsstämma
13 § Motioner
14 § Extra föreningsstämma
15 § Dagordning
16 § Kallelse
17 § Rösträtt
18 § Ombud och biträde
19 § Röstning
20 § Jäv
21 § Över- och underskott
22 § Valberedning
23 § Stämmans protokoll

STYRELSE OCH REVISION
24 § Styrelsens sammansättning
25 § Styrelsens protokoll 
26 § Beslutförhet och röstning
27 § Beslut i vissa frågor
28 § Firmateckning
29 § Styrelsens åligganden
30 § Utdrag ur lägenhetsförteckning
31 § Räkenskapsår
32 § Revisorernas sammansättning
33 § Avgivande av revisionsberättelse

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
34 § Bostadsrättshavarens ansvar
35 § Ytterligare installationer
36 § Brand- och vattenledningsskador
37 § Komplement
38 § Felanmälan
39 § Gemensam upprustning
40 § Vanvård
41 § Tillbyggnad
42 § Ombyggnad

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN
43 § Användning av bostadsrätten
44 § Sundhet, ordning och gott skick
45 § Tillträdesrätt
46 § Andrahandsuthyrning
47 § Inneboende

FÖRVERKANDE
48 § Förverkandegrunder
49 § Hinder för förverkande
50 § Ersättning vid uppsägning
51 § Tvångsförsäljning

ÖVRIGT
52 § Meddelanden
53 § Framtida underhåll 
54 § Upplösning, likvidation mm 
55 § Tolkning
56 § Stadgeändring
57 § Tvättstugan med tillhörande tork-, stryk- och mangelrumOM FÖRENINGEN

1 § Namn, ändamål och säte
Föreningens namn är Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening.

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta 
bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems 
rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas 
bostadsrättshavare.

Styrelsen har sitt säte i Östersund i Östersunds kommun. 

2 § Medlemskap och överlåtelse
En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till 
medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Till 
medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare 
och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. 
Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap 
samtidigt med upplåtelsen.

Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, 
pröva frågan om medlemskap. Föreningen kan komma att begära en kreditupplysning avseende sökanden. En medlem 
som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen, om inte styrelsen medger att han 
eller hon får stå kvar som medlem.

3 § Medlemskapsprövning - juridisk person
Juridisk person som förvärvat bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om nedan 
angivna förutsättningar för medlemskap är uppfyllda. En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan 
samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva ytterligare bostadsrätt till en bostadslägenhet. Kommun och 
landsting får ej vägras medlemskap.

4 § Medlemskapsprövning - fysisk person
Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har 
övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som 
bostadsrättshavare. 

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse 
eller sexuell läggning.

En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i föreningen. Särskilda regler 
gäller vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning.

5 § Bosättningskrav
Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har 
föreningen rätt att vägra medlemskap.

6 § Andelsägande
Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter 
förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka sambolagen tillämpas.

7 § Insats, årsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och upplåtelseavgift
Insats, årsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 
Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.     

8 § Årsavgiftens beräkning
Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Beslut om ändring 
av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes 
förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med 
på beslutet.

Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, 
renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area 
eller per lägenhet.

9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå 
till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

9a§ Avgift för andrahandsupplåtelse
Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10% av årligen gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet 
under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.

Avgift för andrahandsupplåtelse betalas av bostadsrättshavaren.

10 § Övriga avgifter
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av 
bostadsrättslagen eller annan författning.

11 § Dröjsmål med betalning
Årsavgiften ska betalas på det sätt styrelsen beslutar. Betalning får dock alltid ske genom postanvisning, 
plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta 
ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker 
samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader mm.

 
FÖRENINGSSTÄMMA

12 § Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni månads utgång.

13 § Motioner
Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller 
inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat.

14 § Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när 
det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade.

15 § Dagordning
På ordinarie föreningsstämma ska förekomma: 
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
18. Avslutande 

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 18 förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

16 § Kallelse
Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut 
får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före 
föreningsstämman.
Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom e-post. Om medlem uppgivit annan 
adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom 
föreningens hus eller publiceras på hemsida.

17 § Rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock 
tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. Rösträtt har endast 
den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.

18 § Ombud och biträde
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska 
uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än två (2) medlemmar. 
På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig. 
Biträde har yttranderätt.
Ombud och biträde får endast vara:
• annan medlem
• medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
• föräldrar
• syskon
• barn
• annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
• god man

Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare.

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 
förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast
om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

19 § Röstning
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika 
röstetal den mening som stämmans ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst. 

Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat 
beslutas av stämman innan valet förrättas. 

Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock 
sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad. 

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen.

20 § Jäv
En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:
1. talan mot sig själv
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan  
  förpliktelse gentemot föreningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande 
  annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt 
  intresse som kan strida mot föreningens

21 § Över- och underskott
Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning. Om föreningsstämman 
beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas 
årsavgifter för det senaste räkenskaps-året.

22 § Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie förenings-stämma. 
Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt arvode. 

23 § Stämmans protokoll
Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets 
innehåll gäller:
1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet
Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande 
sätt.STYRELSE OCH REVISION

24 § Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsens ordförande väljs av föreningsstämman på ett år fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 

Övriga styrelseledamöter och –suppleanter väljs av föreningsstämman på två år för tiden fram till och med andra 
årets ordinarie föreningsstämma. 

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och 
som är bosatt i föreningens hus. Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening.

25 § Styrelsens protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras som justeras av två ledamöter som styrelsen utser. Protokollen 
ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för 
ledamöter, suppleanter och revisorer.

26 § Beslutförhet och röstning
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. 
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal 
den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet 
ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av 
föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

27 § Beslut i vissa frågor
Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. 
Om en ny-, till- eller ombyggnad innebär att medlems bostadsrätt förändras ska samtycke från medlem inhämtas. 
Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar 
av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyres-nämnden.

28 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter var för sig. 

29 § Styrelsens åligganden
Bland annat åligger det styrelsen:
• att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
• att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska 
innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter 
och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
• att senast sex veckor före ordinarie förenings-stämma till revisorerna avlämna årsredovisningen 
• att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgänglig
• att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla i förteckningarna ingående 
personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen eller annan motsvarande gällande lagstiftning.
• om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av stadgarna, måste det fullständiga förslaget 
hållas tillgängligt hos föreningen från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman. Om medlem uppgivit 
annan adress ska det fullständiga förslaget istället skickas till medlemmen.

30 § Utdrag ur lägenhetsförteckning
Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt.


31 § Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

32 § Revisorernas sammansättning
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och 
revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie 
föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte heller vara auktoriserade 
eller godkända.

33 § Avgivande av revisionsberättelse
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.


BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

34 § Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, 
förråd, garage och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen. 

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:
• ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa 
ytbeläggningen på ett fackmanna-mässigt sätt
• icke bärande innerväggar
• glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter 
och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning
• till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast och lås inklusive nycklar; 
bostadsrättshavare svarar även för all målning inklusive underhåll och målning av räcke och trappa; motsvarade 
gäller för balkong- eller altandörr. Dörr, räcke och trappa får inte ändras utan styrelsens godkännande.
• innerdörrar och säkerhetsgrindar
• lister, foder och stuckaturer
• elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
• elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
• eldstäder, dock inte tillhörande rökgångar
• ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast 
bostadsrättshavarens lägenhet 
• undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel-tv, data med mera) 
i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
• ventiler och luftinsläpp, dock endast målning 
• brandvarnare

I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:
• till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
• inredning och belysningsarmaturer
• vitvaror och sanitetsporslin
• golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten
• rensning av golvbrunn och vattenlås 
• tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avstängningsventiler 
• ventilationsfläkt
• elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrätts-havaren för all inredning och utrustning såsom bland annat: 
• vitvaror
• köksfläkt
• rensning av vattenlås
• diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
• kranar och avstängningsventiler; I fråga om gasledningar svarar bostadsrättshavaren endast för målning.

35 § Ytterligare installationer
Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren 
eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

36 § Brand- och vattenledningsskador
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad 
omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

37 § Komplement
Om lägenheten är utrustad med altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning 
av det till lägenheten tillhörande området. Renhållningen innefattar att papper och skräp bortplockas, grusgångar 
krattas, ogräs borttages och vintertid att snön skottas bort. 

Vidare ska var och en tillse att avfallstunnor hålls stängda och att skräp ej kommer utanför tunnorna. 

Varje medlem ska hjälpa till med att klippa gräsmattor och kantskära dessa när så är nödvändigt.

38 § Felanmälan
Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som 
föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dessa stadgar.

39 § Gemensam upprustning
Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning 
och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

40 § Vanvård
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras 
eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att 
avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

41 § Tillbyggnad
Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras 
på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och 
underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är 
bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar. 

42 § Ombyggnad
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens 
tillstånd:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten
Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller 
annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska 
alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Ifall bostadsrättshavaren företar åtgärder där denne vill att föreningen ska stå för del av kostnaden, t.ex. 
stambyte ska styrelsen besluta i frågan innan åtgärderna genomförs. 


ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN

43 § Användning av bostadsrätten
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock 
endast åberopa avvikelser som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

44 § Sundhet, ordning och gott skick
Bostadsrättshavaren är skyldig iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom 
eller utom huset samt rätta sig efter föreningens ordningsregler. Detta gäller även för den som hör till 
hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning.
 
Hör till lägenheten mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta sundhet, 
ordning och gott skick även i fråga om sådant utrymme.

Ohyra får inte föras in i lägenheten.

45 § Tillträdesrätt
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att 
utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan 
styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

46 § Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om 
styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrätts-havare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke 
till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten 
ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon 
befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. 

47 § Inneboende 
Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för 
föreningen eller annan medlem.FÖRVERKANDE

48 § Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således bli 
berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning i bland annat följande fall:
1. bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift 
2. lägenheten utan samtycke upplåts i andra hand 
3. bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för förening eller annan medlem 
4. lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för och avvikelsen är av väsentlig betydelse 
för föreningen eller någon medlem 
5. bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande 
till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål 
underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset 
6. bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda 
ordningsregler som föreningen meddelar 
7. bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta 
8. bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för 
föreningen att skyldigheten fullgörs 
9. lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, 
vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser 
mot ersättning 

49 § Hinder för förverkande
Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I 
enlighet med bostadsrättslagen regler ska föreningen i vissa fall uppmana bostadsrättshavaren att vidta 
rättelse innan föreningen har rätt säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte 
skiljas från bostadsrätten.
 
50 § Ersättning vid uppsägning
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.

51 § Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att 
tvångsförsäljas enligt reglerna i bostadsrättslagen.ÖVRIGT

52 § Meddelanden
Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus eller på hemsida eller genom e-post eller genom utdelning.

53 § Framtida underhåll
Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll. 

En årlig avsättning till fonden skall göras enligt underhållsplanen.

54 § Upplösning, likvidation mm.
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

55 § Tolkning
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och 
annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler för förtydligande av dessa stadgar.

56 § Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det 
fattats av två på varandra följande förenings-stämmor och minst hälften av de röstande på första stämman 
gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa 
situationer föreskriva högre majoritetskrav.

57 § Tvättstugan med tillhörande tork- stryk- och mangelrum
Vicevärden ansvarar för kontroll att tvättstugan befinner sig i ett fullgott skick.

Avgiften för nyttjande av tvättstugan ska senast betalas vid nästkommande månads utgång. 

Avgiften för nyttjande av tvättstugan beslutas av styrelsen.

  
 


________________________________________________________________________________________________________________________Ovanstående stadgar har antagits vid en stämma, den 2017-03-23, där samtliga röstberättigande i föreningen 
var ense om ändringen. 
Östersund den 2017-03-30
Östersunds Garnisons Bostadsrättsförening

Per Edström, Ordförande 
Madeleine Söderström, Vice ordförande 
Karin Örnfjäll, Sekreterare 
Olle Göransson, Styrelseledamot
Sven-Arne Sehlén, Styrelseledamot